Exhibitions

Theodoros Giannakis

Always Already aka a primitivism mirage again

29 Sep. — 26 Oct. 2019

Union Pacific – Theodoros Giannakis - Theodoros Giannakis
Primitivism Mirage, Installation view, Koroneou Gallery